Mạng Lưới Hoạt Động


Mạng Lưới Hoạt Động


STT Tên chi nhánh Công ty Thành phố/Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ SĐT Fax
1 PKDKV - Bắc Giang 1 (BH PVI Bắc Sông Hồng) Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng Bắc Giang Bắc Giang 582 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang (84-240) 625 5188 (84-240) 625 5189
2 PKDKV - Bắc Giang 1 (BH PVI Bắc Sông Hồng) Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng Bắc Giang Bắc Giang 582 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang (84-240) 625 5188 (84-240) 625 5189
3 PKDKV - Bắc Giang 1 (BH PVI Bắc Sông Hồng) Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng Bắc Giang Bắc Giang 582 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang (84-240) 625 5188 (84-240) 625 5189
1 PKDKV - Bắc Giang 1 (BH PVI Bắc Sông Hồng) Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng Bắc Giang Bắc Giang 582 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang (84-240) 625 5188 (84-240) 625 5189
4 PKDKV - Bắc Giang 1 (BH PVI Bắc Sông Hồng) Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng Bắc Giang Bắc Giang 582 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang (84-240) 625 5188 (84-240) 625 5189
5 PKDKV - Bắc Giang 1 (BH PVI Bắc Sông Hồng) Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng Bắc Giang Bắc Giang 582 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang (84-240) 625 5188 (84-240) 625 5189
6 PKDKV - Bắc Giang 1 (BH PVI Bắc Sông Hồng) Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng Bắc Giang Bắc Giang 582 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang (84-240) 625 5188 (84-240) 625 5189
7 PKDKV - Bắc Giang 1 (BH PVI Bắc Sông Hồng) Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng Bắc Giang Bắc Giang 582 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang (84-240) 625 5188 (84-240) 625 5189
8 PKDKV - Bắc Giang 1 (BH PVI Bắc Sông Hồng) Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng Bắc Giang Bắc Giang 582 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang (84-240) 625 5188 (84-240) 625 5189
PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ