Quyền Lợi


Quyền Lợi


Quyền lợi bảo hiểm du lịch trong nước của PVI

- Người được bảo hiểm bị tử vong , thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm bị tử vong, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm bị tử vong , thương tật thân thể do hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
- Phạm vi địa lý: trong lãnh thổ Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm

RỦI RO QUYỀN LỢI
NĐBH bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm PVI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
NĐBH bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm PVI trả tiền theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”
NĐBH bị tử vong do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm PVI trả 50% số tiền bảo hiểm
PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ